نمونه سوالات تستی بخش اول علوم سوم راهنمایی
ساعت ۱٠:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٢/۱٤ : توسط : فلاح

دانش آموزان عزیز برای آزمون تستی شنبه  فقط به این سوالات اکتفا نکنید


١- اگر عدد اتمی را با نماد z و عدد جرمی را با نماد  A ونوترون را با نماد N نشان دهیم ، کدام رابطه صحیح است ؟

Z=A+N  

N=A-Z

A=Z-N

N=A+Z

2- کدام گزینه صحیح نیست ؟

الف- در مواد رادیو اکتیو تعداد نوترون ها بیش از یک و نیم برابر تعداد پروتون هاست.

ب- جرم نوترون بیش تر از پروتون و جرم پروتون بیش تر از الکترون است

ج- جدول تناوبی بر اساس عدد اتمی مرتب شده است .

د- در عمل شکافت هسته ای هیدروژن به هلیم تبدیل می گردد

3 - کدام ترکیب زیر یک ترکیب مولکولی است ؟

الف- آب         ب- نمک طعام                ج- پتاسیم کلرید               د- کلسیم کربنات

4- در کدام یک از مواد زیر ترکیب مولکولی تشکیل نمی شود ؟

HF             KCl               H2O                 NH3            

5-کدام یک از مواد زیر دارای ترکیب یونی است ؟

  CaCl2              NH3                 H2O             CO2

 

6- کدام یک از موارد زیر اسیدقوی تری است

الف-اسید معده

ب- آبلیمو

ج- سرکه

د-شیر

7-محلول کدام ماده در آب تورنسل را به رنگ قرمز در می آورد ؟

الف- H2O2                       ب-  NH3                      ج-NaCl                     د-CO2

8- محلول کدام ماده در آب الکترولیت قوی است ؟

الف- اسید استیک

ب- الکل

ج- هیدروکسید سدیم

د- شکر

9- فنول فتالئین در آب لیمو به چه رنگی در می آید؟

الف- سرخ

ب- بی رنگ

ج- آبی

د- زرد

١٠- ماده ای با PH ...... برابر با ............. است .

الف- 2 ، یک اسید ضعیف

ب- 13 ، یک باز قوی

ج- 1 ، یک باز قوی

د- 7 ، یک اسید قوی

11- واکنش حاصل از تاثیر اسید ها و بازها بر هم چه نام دارد ؟

الف- تجزیه شدن

 ب- ترکیب شدن

ج-خنثی شدن

د- الکترولیز

12- کدام یک ازگزینه های زیر عامل اسیدی می باشد ؟

الف- +Na  

ب-  +H

ج- -Cl

د-- OH

 

13-تعداد الکترون و پروتون و نوترون در اتم A3115 به ترتیب از راست به چپ کدامند؟

الف- 15-15-16

ب-15-15-31

ج-16-15-15

د-31-31-15

14-در یون B2- 3515 کدام گزینه درست نیست؟

الف-پروتون 15

ب- الکترون 15

ج-نوترون 20

د-عدد جرمی 35

15-تشبیه مدل اتم به کیک کشمشی و منظومه شمسی به ترتیب مربوط به کدام یک از دانشمندان زیر است؟

الف-بور-رادرفورد

ب-تامسون- بور

ج-تامسون – رادرفورد

د-دالتون- بور

16-اگر اتم هیدروژن الکترون خود را از دست دهد حجم آن:

الف-تغییر نمی کند

ب-کم می شود

ج-زیاد می شود

د-نصف می شود

17-تفاوت تعداد نوترونها و الکترون های  Fe2+5626 کدام است؟

الف-6

ب-8

ج-26

د-56

18-اگر یون X3- دارای 18 الکترون بوده و تعداد نوترون های آن یکی بیش تر از تعداد پروتون هایش باشد ، عدد اتمی و عدد جرمی آن به ترتیب کدامند؟

الف-16-29

ب-15-31

ج-21-31

د-18-37

19- اتم هیدروژن معمولی دارای .......... ذره است.

الف-1

ب-2

ج-3

د-4

20-تفاوت تعداد پروتون ها و نوترونهای عنصری برابر 7 است اگر عدد جرمی این عنصر برابر 69 باشد ، تعداد پروتون ها و نوترون ها برابر است با :

الف-7-69

ب-31-38

ج-7-31

د-7-38