فیزیک

باسمه تعالی                           آزمون علوم تجربی پایه سوم راهنمایی                          مدرسه ی نمونه دولتی فاطمیه

1-ما در چه حالتی بیشترین فشار را بر زمین وارد می کنیم ؟

الف) ایستاده                               ب) نشسته                        ج) خوابیده                          د) فرقی ندارد

2-فشار هوا چه رابطه ای با ارتفاع از سطح دریا دارد ؟

الف) مستقیم                             ب) معکوس                       ج)رابطه ای ندارد                    د) دریا باعث افزایش فشار می شود؟

٣-یک نیوتن بر سانتی متر مربع با چند پاسکال برابر است ؟

الف) 10 پاسکال                          ب) 100 پاسکال                ج) 1000پاسکال                   د) 10000 پاسکال

۴- مکعب مستطیلی به ابعاد 4 ،6،8 سانتی متر در اختیار داریم  کدام ابعاد آن را بر سطح زمین قرار دهیم تا فشار بیشتری وارد شود ؟

 ۵-دانش آموزی به جرم 40 کیلوگرم روی یک پای خود ایستاده است . اگر مساحت کف کفش او برابر 40 سانتی متر مربع باشد ، فشار وارد شده بر زمین چند نیوتن بر سانتی متر مربع است ؟

 ۶- وزن یک جسم 2000 نیوتن و مساحت قاعده ی آن 2 متر مربع می باشد . مقدار فشار وارده بر سطح زیرین آن چقدر است ؟

 

٧- جعبه ای به ابعاد 1  2  3  متر با وزن 240 نیوتن از طرف بزرگترین سطح بر روی زمین قرار دارد . فشار جعبه بر روی زمین چند پاسکال است ؟

 

٨-جسمی به جرم  1 کیلوگرم روی سطحی قرار گرفته و فشار 5 پاسکال به آن وارد می کند . مساحت سطح تماس جسم با سطح چقدر است ؟

...............................................................................................................................................

١- شخصی با انگشت نیروی  ٢٠ نیوتن را بر روی میز اثر می دهد . سطح تماس انگشت با میز  ۴ سانتی متر مربع است . فشار وارد بر میز چند کیلو پاسکال است ؟

الف ) ۵                 ب) ۵٠                     ج) ۵٠٠                    د) ۵٠٠٠٠

٢- کدام یک از این افراد فشار بیش تری بر زمین وارد می کند ؟

الف)مرد چاق با پاهای بزرگ

ب)کودک لاغر با پاهای بزرگ

پ) مرد چاق با پاهای کوچک

د)کودک لاغر با پاهای کوچک

٣- فشار هوا در کدام مورد زیر از همه بیش تر است ؟

الف) کنار دریا

ب) در بالای ساختمان ده طبقه

ج)در قله ی دماوند

د)در قله ی اورست

۴-فشار یک گاز در یک ظرف در بسته با کدام عامل رابطه ی عکس دارد ؟

الف) دما              ب) مقدار گاز      ج) حجم ظرف            د) جنبش مولکولی گاز

..................................................................................................................................................

 

  • 1- مکعبی به وزن 80 نیوتن و ابعاد 20 در 20 سانتی متر روی سطح میزی قرار دارد . فشار وارد شده بر سطح میز از طرف مکعب کدام است ؟

 

2-اگر جرم شخصی 50 کیلوگرم باشد و مساحت کف هر کفش او  200 سانتی متر مربع باشد فشار شخص بر روی سطح زمین در حالت ایستاده کدام است ؟

 

 

3- 1 نیوتن بر سانتی متر مربع چند کیلو پاسکال است ؟

 

/ 0 نظر / 10 بازدید