نمونه سوالات تستی بخش اول علوم سوم راهنمایی

١- اگر عدد اتمی را با نماد z و عدد جرمی را با نماد  A ونوترون را با نماد N نشان دهیم ، کدام رابطه صحیح است ؟

Z=A+N  

N=A-Z

A=Z-N

N=A+Z

2- کدام گزینه صحیح نیست ؟

الف- در مواد رادیو اکتیو تعداد نوترون ها بیش از یک و نیم برابر تعداد پروتون هاست.

ب- جرم نوترون بیش تر از پروتون و جرم پروتون بیش تر از الکترون است

ج- جدول تناوبی بر اساس عدد اتمی مرتب شده است .

د- در عمل شکافت هسته ای هیدروژن به هلیم تبدیل می گردد

3 - کدام ترکیب زیر یک ترکیب مولکولی است ؟

الف- آب         ب- نمک طعام                ج- پتاسیم کلرید               د- کلسیم کربنات

4- در کدام یک از مواد زیر ترکیب مولکولی تشکیل نمی شود ؟

HF             KCl               H2O                 NH3            

5-کدام یک از مواد زیر دارای ترکیب یونی است ؟

  CaCl2              NH3                 H2O             CO2

 

6- کدام یک از موارد زیر اسیدقوی تری است

الف-اسید معده

ب- آبلیمو

ج- سرکه

د-شیر

7-محلول کدام ماده در آب تورنسل را به رنگ قرمز در می آورد ؟

الف- H2O2                       ب-  NH3                      ج-NaCl                     د-CO2

8- محلول کدام ماده در آب الکترولیت قوی است ؟

الف- اسید استیک

ب- الکل

ج- هیدروکسید سدیم

د- شکر

9- فنول فتالئین در آب لیمو به چه رنگی در می آید؟

الف- سرخ

ب- بی رنگ

ج- آبی

د- زرد

١٠- ماده ای با PH ...... برابر با ............. است .

الف- 2 ، یک اسید ضعیف

ب- 13 ، یک باز قوی

ج- 1 ، یک باز قوی

د- 7 ، یک اسید قوی

11- واکنش حاصل از تاثیر اسید ها و بازها بر هم چه نام دارد ؟

الف- تجزیه شدن

 ب- ترکیب شدن

ج-خنثی شدن

د- الکترولیز

12- کدام یک ازگزینه های زیر عامل اسیدی می باشد ؟

الف- +Na  

ب-  +H

ج- -Cl

د-- OH

 

13-تعداد الکترون و پروتون و نوترون در اتم A3115 به ترتیب از راست به چپ کدامند؟

الف- 15-15-16

ب-15-15-31

ج-16-15-15

د-31-31-15

14-در یون B2- 3515 کدام گزینه درست نیست؟

الف-پروتون 15

ب- الکترون 15

ج-نوترون 20

د-عدد جرمی 35

15-تشبیه مدل اتم به کیک کشمشی و منظومه شمسی به ترتیب مربوط به کدام یک از دانشمندان زیر است؟

الف-بور-رادرفورد

ب-تامسون- بور

ج-تامسون – رادرفورد

د-دالتون- بور

16-اگر اتم هیدروژن الکترون خود را از دست دهد حجم آن:

الف-تغییر نمی کند

ب-کم می شود

ج-زیاد می شود

د-نصف می شود

17-تفاوت تعداد نوترونها و الکترون های  Fe2+5626 کدام است؟

الف-6

ب-8

ج-26

د-56

18-اگر یون X3- دارای 18 الکترون بوده و تعداد نوترون های آن یکی بیش تر از تعداد پروتون هایش باشد ، عدد اتمی و عدد جرمی آن به ترتیب کدامند؟

الف-16-29

ب-15-31

ج-21-31

د-18-37

19- اتم هیدروژن معمولی دارای .......... ذره است.

الف-1

ب-2

ج-3

د-4

20-تفاوت تعداد پروتون ها و نوترونهای عنصری برابر 7 است اگر عدد جرمی این عنصر برابر 69 باشد ، تعداد پروتون ها و نوترون ها برابر است با :

الف-7-69

ب-31-38

ج-7-31

د-7-38

 

     

 

                    

 

/ 8 نظر / 36 بازدید
زهرا و مهرناز

سلام[گل] از شما کمال تشکر راداریم که برایمان سوال نوشتید. با تشکر لبخند][گل][تایید][خداحافظ]

زهرا و مهرناز

سلام[گل] از شما کمال تشکر راداریم که برایمان سوال نوشتید. با تشکر [گل][لبخند][تایید][خداحافظ]

فاطمه ضیائی

[بغل][زبان]باتشکر روزتان مبارک[گل] [هورا][دست]

فرحناز قاسم شریفی

روزتون مبارک[گل]باتشکر از نوشتن سوالات[دست]

سارا قاسم رمکی-گروه تاج

واقعا ممنون روزتون مبارک

سعیده

سلام خانم عزیز روزتون مبارک از سوالات واقعا ممنون ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××× [گل][گل][گل][ماچ][قلب] ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

سعیده

بچه که بودم تا ده میشمردم فکر میکردم آخر همه چیز ده است! حالا نمیدونم آخر دوست داشتن چند؟ ولی میخوام بگم به اندازه ده تای بچگیم دوستتون دارم. معلم گلم روزت مبارک از زحمات فراوونتون متــــــــــــــــــشــــــــکرم

علي

بسيار عالي