پاسخنامه

مشاهده کنید :

ا- شانه ی پلاستیکی خرده های کاغذ را جذب می کند .

٢- بادکنک را به پارچه ی پشمی مالش می دهیم و سپس به دیوار خشک نزدیک می کنیم .

 

آزمایش کنید ( ٨٧)

٢- هم بادکنک و هم پارچه ی پشمی  خرده های کاغذ را جذب می کنند .

٣- پارچه و بادکنک یکدیگر را جذب می کنند .

۴- بادکنک ها یکدیگر را می رانند .

 

تفسیر کنید ( ٨٨)

٢- میله ی پلاستیکی و بادکنک یکدیگر را می رانند.

پارچه ی پشمی و بادکنک یکدیگر را می ربایند.

 

آزمایش کنید ( ٨٩)

١- میله های شیشه ای یکدیگر را می رانند.

٢- اگر میله ی پلاستیکی را به میله ی شیشه ای نزدیک کنیم یکدیگر را می ربایند واگر پارچه ی پشمی را به میله ی شیشه ای نزدیک کنیم یکدیگر را می رانند.

بار الکتریکی شیشه مثبت است.

 

آزمایش کنید.( ٩٠)

٢- وقتی میله ها را نزدیک کلاهک می کنیم ورقه های الکتروسکوپ از هم دور می شوند و وقتی میله ها را از کلاهک دور می کنیم ورقه ها دوباره به هم نزدیک می شوند .

٣-هنگام تماس دادن میله ی پلاستیکی( یا شیشه ای) باردار ورقه های الکتروسکوپ از هم دور می شوند و با دور شدن میله ها از کلاهک به همان حالت باقی می مانند .

4- اگر الکتروسکوپ در مرحله ی قبل دارای بار منفی شده باشد ، در صورتی که میله ی پلاستیکی باردار را به آن نزدیک کنیم ورقه ها از یکدیگر دورتر می شوند و در صورتی که میله ی شیشه ای باردار را به کلاهک نزدیک کنیم ورقه ها به هم نزدیک خواهند شد

 اگر الکتروسکوپ در مرحله ی قبل دارای بار مثبت شده باشد ، در صورتی که میله ی پلاستیکی باردار را به آن نزدیک کنیم ورقه ها به یکدیگر نزدیک می شوند و در صورتی که میله ی شیشه ای باردار را به کلاهک نزدیک کنیم ورقه هاازهم دورتر خواهند شد.

 

فکر کنید(91)

هنگام مالش دادن میله ی پلاستیکی و پارچه ی پشمی به یکدیگر ، تعدادی الکترون از اتم های یک جسم جدا شده و به اتم های جسم دیگر افزوده می شوند .در نتیجه ، اتم های جسمی که الکترون از دست داده است  دچار کمبود الکترون می شود و در نتیجه بار مثبت پیدا می کند( پارچه پشمی ) . جسم دیگر که به اتم های آن الکترون اضافه می شود  دارای بار منفی خواهد شد(میله ی پلاستیکی ). 

 

مشاهده کنید (92)

4- به یکدیگر نزدیک می شوند

5- ورقه ها از یکدیگر دور می شوند

 

 

فکر کنید (92)

منفی

/ 3 نظر / 37 بازدید
الناز

متشکرم[راک]

زهرا و مهرناز

ما از شما تشکر می کنیم.[گل][گل][لبخند]

فاطمه ضیائی

میخواهم بپرسم چذاچیزجدیدنزاشتین؟